مردم و دریا

بسم الله الرحمن الرحیم

پایگاه خبری تحلیلی صدای دریا همچون امواج خروشان ساحل خلیج فارس با هدف شنیدن وپیگیری مردم عزیز شهرستان بندرعباس راه اندازی گردیده است فلذا؛از دریافت مطالب و مشکلات برای پیگیری و وصول مطالبات بحق  شما عزیزان بندرعباسی اقدام به فراخوان عمومی با نام مردم و دریا ،برای دریافت  نظرات گوناگون از شما تشکیل شده است.

منتظر نظرات شما در بخش مردم و دریا هستیم.