کد خبر:28462 | ۰:۱۳:۴۹ - دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
تـقـوا(بخش اول)
تـقـوا در کلام حضرت ایت الله خامنه ای –          اصل قضیه برای رسیدن به خدا ترک گناهان است یــک نکتــه را در زندگــى عملــى خودمــان عــرض میکنــم کــه شــاید ان شــاءالله بــرای خــود مــن و بــرای همــه ی شــما بــرادران و خواهــران، وســیله یى بــرای تحــرک بهتــر و بیشــتر باشــد. آن نکتــه، ایــن اســت کــه […]

تـقـوا در کلام حضرت ایت الله خامنه ای

–          اصل قضیه برای رسیدن به خدا ترک گناهان است

یــک نکتــه را در زندگــى عملــى خودمــان عــرض میکنــم کــه شــاید ان شــاءالله بــرای خــود مــن و بــرای همــه ی شــما بــرادران و خواهــران، وســیله یى بــرای تحــرک بهتــر و بیشــتر باشــد. آن نکتــه، ایــن اســت کــه بــرای نزدیکــى بــه خــدا، اصــل قضیــه، تــرک گناهــان اســت. انجــام مســتحبات و نوافــل و توســلات و دعــا و بقیــه ی امــور، فــرع اســت. اصــل قضیــه، ایــن اســت کــه انســان از صــدور گنــاه و خــلاف از خــود، مانــع بشــود. ایــن، همــان تقــوا را میطلبــد. تقــوا و پرهیــزگاری، مهمتریــن – یــا بگوییــم اولیترین – مظهری اســت کــه وجود انســان بایــد داشــته باشــد. همیــن اســت که مانع از گناه انسان می شود،گناه نمی گذارد که انسان حتی خــود را بــه لبــه ی دریــای عظیــم مغفــرت الهــى برســاند و از آن اســتفاده کنــد. گنــاه نمیگــذارد کــه مــا حــال دعــا و توجــه پیــدا کنیــم. گنــاه نمیگــذارد کــه مــا بــه فکــر بازنگــری و بازســازی خودمــان بیفتیــم. کوشــش بکنیــم از گنــاه فاصلــه بگیریــم. ایــن، شــرط اول قضیــه اســت.

–           ترک گناه  زمینه ی استفاده از رحمت و مغفرت الهی

البتــه گناهــان مختلفنــد؛ گناههــای گوناگــون فــردی و اجتماعــى، گناههایــى کــه به وســیله ی دســت یــا چشــم یــا زبــان و از طــرق گوناگــون حاصــل میشــود. بــرای افــراد مســلمان، شــاید گناهــان، مخفــى نباشــد و میداننــد کــه چــه چیــزی گنــاه اســت. آن کســى کــه دعــا هــم میخوانــد، مســتحبات را هــم انجــام میدهــد، وظایــف شــرعیش را هــم انجــام میدهــد؛ امــا در کنــار آنهــا، از گنــاه هــم اجتنــاب نــدارد، مثــل آن کســى اســت کــه در حــال ســرماخوردگى و تــب، هــم داروهایــى را کــه ضد ســرماخوردگى اســت و شــفابخش اســت، میخورد و هــم از غذاهایــى کــه بــرای ســرماخوردگى مضــر اســت، اســتفاده می کنــد، معلــوم اســت کــه آن داروهــا، اثــر نخواهــد کــرد. معلــوم اســت کــه اگــر آدم بیمــار، آن غذایــى کــه بــرای او مضــر اســت، آن عملــى کــه بــرای او زیــان آور اســت، بــه آنهــا ارتــکاب بکنــد، بــرای او، دارو اثــری نخواهــد کرد.بایــد زمینــه ی اســتفاده از رحمــت و مغفــرت و افاضــات معنــوی الهــى را آمــاده کــرد و آن، بــا تــرک گنــاه اســت. لــذا شــما در دعــای کمیــل میبینید کــه امیرالمؤمنین (ع) می فرمایند: ((الّهــم اغفــر لــى الدّنــوب الّتــى تحبــس دعــاء)) یعنی خدایــا! آن گناهانــى کــه دعــای مــرا حبــس خواهــد کــرد، آنهــا را بیامــرز. گناهــان، مانــع از اجابــت دعا میشــود. در همیــن شــبها و ســحرها، در دعــای شــریف ابوحمــزه میخوانیــد: ((فــرق بینــى و بیــن ذنبــى المانــع لــى مــن لــزوم طاعتــک)) : خدایــا! میــان مــن و گناهــم فاصلــه بینــداز؛ آن گناهــى کــه مانــع از انجــام وظایفــم می شــود و باعــث میگــردد کــه نتوانــم خــودم را بــه تــو نزدیــک کنــم. اصــل قضیــه، مســأله ی تــرک گنــاه اســت.

Print this pageShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
لینک کوتاه:
http://www.nedayesahel.ir/?p=28462 photo169857019186096259 (1)